Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu najdete informace o podmínkách zpracování a ochrany osobních údajů, které poskytujete společnosti DANTOA marketing s.r.o. (dále jen „společnost DANTOA“) při návštěvě webových stránek společnosti DANTOA, využívání služeb společnosti DANTOA či jiných případech, kdy získáme Vaše osobní údaje. Společnost DANTOA je správcem těchto osobních údajů a zaručuje, že je s nimi nakládáno vždy v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují veškeré důležité informace o tom, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme, jakou jim zaručujeme ochranu a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Současně tento dokument plní informační povinnost dle čl. 13 GDPR.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost DANTOA s.r.o., se sídlem Kolínská 2272/15, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 047 96 004.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vzhledem k tomu, že zpracováváme velice omezené množství osobních údajů, nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účel a právní důvod zpracování Vašich osobních údajů

V případě, že jste náš klient nebo pokud se k odběru přihlásíte na našich webových stránkách, využíváme Váš e-mail k zasílání článků a novinek, tj. obchodních sdělení o naší činnosti, službách či novinkách ze světa online marketingu. Tímto způsobem můžeme Vaši emailovou adresu využívat na základě zákona č. 480/2004 Sb. Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem, v případě přihlášení k odběru newsletterů pak Váš souhlas s tímto způsobem zpracování. Z odběru článků a novinek se můžete kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím odkazu zasílaného v rámci každého newsletteru.

Údaje technické povahy, jako jsou síťové identifikátory, využíváme k lepší prezentaci obsahu našich webových stránek. Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je náš oprávněný zájem. Soubory cookies můžeme do Vašeho zařízení ukládat pouze s Vaším souhlasem, který je vyjádřen nastavením Vašeho internetového prohlížeče (tj. povolením či zákazem ukládání souborů cookies).

Pokud jste s námi uzavřel/a jakýkoliv smluvní vztah, pak Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností, které ze smlouvy vyplývají. Za tímto účelem zpracováváme především Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje (adresu, e-mail, telefonní číslo), platební údaje a údaje související s plněním smlouvy. Právním důvodem zpracování je plnění smlouvy. Některé osobní údaje pak zpracováváme též z důvodu plnění povinností, které nám ukládají platné právní předpisy, např. povinnost vést účetnictví a archivovat účetní záznamy.

Pokud u nás poptáváte kampaň nebo nás požádáte o konzultaci, pak Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vaší žádosti a pro účely komunikace s Vámi. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje uvedené v žádosti a též další skutečnosti, které nám v žádosti sdělíte. Právním důvodem zpracování je zde náš oprávněný zájem, případně též postup směřující k uzavření smlouvy na Vaši žádost.

Vaše osobní údaje jsme dále oprávněni zpracovávat za účelem ochrany našich práv pro případy jakéhokoliv sporu, který se týká námi poskytovaných služeb.

Je možné zpracování i bez Vašeho souhlasu?

Vaše osobní údaje můžeme ve výše uvedených případech zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Možnost zpracování Vašich osobních údajů na základě výše uvedených důvodů vyplývá přímo z platných právních předpisů, Váš souhlas proto není k tomuto zpracování zapotřebí.

Zpracování založené na souhlasu, odvolání souhlasu

Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu, s výjimkou zasílání newsletterů na základě Vaší žádosti. Pokud by bylo pro zpracování osobních údajů nezbytné Váš souhlas získat (např. pro účely možnosti zasílat Vám obchodních sdělení třetích stran), budete moct tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Odvoláním souhlasu se zpracováním rovněž není dotčeno naše právo na zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě jiného právního důvodu, zejména plnění smlouvy či plnění našich právních povinností.

Přístup a předávání osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze ti členové týmu společnosti DANTOA, kteří je nezbytně potřebují pro výkon své činnosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám. Vaše osobní údaje nejsou předávány do jiné země nebo mezinárodní organizaci.

V případě, že pro zpracování Vašich osobních údajů využijeme služeb třetí osoby jako zpracovatele, bude se toto zpracování řídit písemnou smlouvou uzavřenou mezi námi a tímto zpracovatelem. Tato smlouva bude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem.

V zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům státní správy.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou bude trvat zákonný důvod pro jejich zpracování. V případech, kdy platné právní předpisy stanoví požadavek na zpracování či archivaci určitých osobních údajů, budou takové osobní údaje zpracovány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem (např. účetní a daňová evidence). V případě vzniklého či hrozícího sporu mohou být Vaše osobní údaje zpracovány po dobu takového sporu nebo po dobu, kdy je možné uplatňovat případná práva vůči Vám (promlčecí doba).

VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo požadovat informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • právo na přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo požadovat opravu, či doplnění Vašich osobních údajů;
 • právo požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • právo, aby Vaše osobní údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, či profilování, pokud pro to budou naplněny zákonné podmínky;
 • v případě, že udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo takto udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to zejména stejným způsobem, jakým byl daný souhlas poskytnut.

K Vašim výše uvedeným právům Vám dále poskytujeme tyto podrobnější informace o tom, co je obsahem Vašich práv a jak je můžete uplatnit:

 1/ Právo na informace a na přístup k osobním údajům

Na základě tohoto práva nás můžete kdykoliv požádat o sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud od nás obdržíte informaci o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a právo požadovat kopii Vašich osobních údajů. Tuto kopii Vám poskytneme bezplatně. V případě, že žádáte o opětovnou kopii, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů, které nám vzniknou.

2/ Právo na opravu Vašich osobních údajů

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje nejsou nepřesné nebo aktuální, máte právo po nás požadovat jejich opravu. V takovém případě provedeme opravu, a to bez zbytečného odkladu poté, co nám sdělíte správné osobní údaje.

3/ Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Toto právo je rovněž nazýváno jako právo být zapomenut. Pokud u nás toto své právo uplatníte, máme povinnost veškeré Vaše osobní údaje vymazat, avšak pouze v případě, že bude splněna některá z těchto podmínek:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a my nebudeme mít žádný další právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje budou zpracovány protiprávně;
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány, abychom mohli splnit povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky.

K výmazu Vašich osobních údajů na základě žádosti nedojde rovněž v případě, že:

 • by to bylo v rozporu s výkonem práva na svobodu projevu a práva na informace;
 • bychom tím porušili povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;
 • je to nezbytné pro uplatnění našich právních nároků.

Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, budeme Vás o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu a současně uvedeme důvody, proč Vašemu požadavku nemůžeme vyhovět.                                             

4/ Právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů

Pokud toto právo uplatníte, máme povinnost omezit rozsah zpracování Vašich osobních údajů. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:

 • pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, omezíme zpracování Vašich osobních údajů po dobu, než tuto skutečnost ověříme;
 • pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů provádíme protiprávně a zároveň odmítáte provedení výmazu Vašich osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro zpracování, ale pro určení Vašeho případného právního nároku;
 • využil/a jste práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a nebylo dosud rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Pokud bude Vámi požadované omezení zrušeno, budete na to z naší strany včas upozorněn/a.

5/ Oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů

Pokud jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili jiným subjektům, máme povinnost oznámit jim veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování osobních údajů, které bylo ve vztahu k Vašim osobním údajům učiněno. Tuto povinnost nejsme povinni plnit, pokud by to pro nás bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, poskytneme Vám seznam příjemců, kteří byli ve vztahu k Vašim osobním údajům vyrozuměni.

6/ Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo nás požádat o Vaše osobní údaje, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vaše osobní údaje Vám v takovém případě poskytneme bez zbytečného odkladu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci. Pokud je to technicky proveditelné, máte možnost požadovat, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci přímo my.

7/ Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudeme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu již dále zpracovávat.

8/ Práva vztahující se k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování

Máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním. Sdělujeme Vám, že společnost DANTOA neprování zpracování automatizovaným způsobem ani profilováním.

Automatizovaným způsobem je myšleno zpracování pomocí výpočetní techniky, bez lidského zásahu. Profilování je určitá forma zpracování Vašich osobních údajů, která probíhá rovněž automatizovaně a používá se k vyhodnocování určité věci, například k vyhodnocení osobních preferencí, ekonomické situace apod.

9/ Povinnost oznamování bezpečnostních incidentů

Vaše osobní údaje, jsou zpracovávány a ukládány za pomoci náležitých technických a bezpečnostních opatření. Naše systémy jsou řádně zabezpečeny, bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a aktualizována, aby poskytovala Vašim osobním údajům co nejvyšší záruku ochrany.

Pokud by i přes přijatá opatření došlo k porušení bezpečnosti Vašich osobních údajů, a současně by to pro Vás mohlo představovat vysoké riziko, bude Vám tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena. Budeme Vás informovat rovněž o pravděpodobných důsledcích takového porušení včetně přijatých opatřeních k nápravě.

Dále Vám sdělujeme, že případ porušení, který by mohlo být rizikový pro Vaše práva a svobody, máme povinnost ohlásit rovněž Úřadu na ochranu osobních údajů.

SOUBORY COOKIES

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače nebo zařízení, když navštívíte naše webové stránky. Při Vašich dalších návštěvách tyto soubory cookies dokážeme poznat, takže si Vás pamatujeme a umožňuje nám to lépe personalizovat obsah naší webové stránky. Možnost ukládání souborů cookies můžete změnit v nastavení svého internetového prohlížeče. Pokud máte v nastavení umožněno ukládání souborů cookies, považuje se toto nastavení za udělaní souhlasu s použitím cookies. Soubory cookies můžete ze svého počítače nebo zařízení vymazat. V případě smazání našich souborů cookies nebo zákazu ukládání souborů cookies Vám však může být znemožněn přístup do některých oblastí našich webových stránek nebo k některým funkcím, které jsou na ukládání souborů cookies závislé.